Dane i prywatność

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny RODO).

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (tzw. RODO), obowiązują teraz m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są przetwarzane. Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MAXMED Sp. z o.o., z siedzibą: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7A.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić optymalne możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, tak aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Cele przetwarzania danych:

Zawieranie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów, realizacja zamówień, sprzedaży, dostaw towarów i usług, reklamacji,dochodzenie roszczeń, archiwizacja, udzielanie odpowiedzi na pisma oraz realizacja innych obowiązków prawnych Maxmed Sp. z o.o. Prowadzenie działań marketingowych w zakresie produktów i usług spółki (o ile wyraziliście Państwo na to zgodę), umożliwienie korzystania ze strony internetowej www.maxmed.com.pl.  Dane będą również przetwarzane do realizacji innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą natomiast wykorzystywane w celu profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez Maxmed Sp. z o.o. do czasu zakończenia realizacji usług / dostaw towarów, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.W przypadku odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, dane mogą być potem przetwarzane przez prawnie określony okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego samego. Dane związane z realizacją świadczeń w ramach umowy z NFZ będą przechowywane przez okres pięciu lat.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 1. Udzielona zgoda;

 2. Konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania, żądania ich usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania oraz do ich  przenoszenia.

 • wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili – przesyłając stosowną informację na adres: biuro@maxmed.com.pl lub Maxmed Sp. z o.o. 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7a.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania (w zakresie niezbędnym) może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy (realizacji zamówienia, świadczenia lub usługi).

Źródło danych osobowych:


Maxmed Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach kontaktowych, w zamówieniach, na wizytówkach itp) oraz zawarte w zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne (w związku z realizacją świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia).
 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:


W zależności od łączących nas z Państwem relacji, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania, data urodzenia),

 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email),

 • dane identyfikacyjne (np. PESEL, NIP, REGON),

 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku bankowego),

 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów handlowych),

 • dane o stanie zdrowia (w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) i inne dane, związane z udzielnym świadczeniem (dane oddziału NFZ, placówki prowadzącej leczenie, dane lekarza prowadzącego).

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:


Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Maxmed Sp. z o.o. i tylko w niezbędnym zakresie, związanym z realizacją umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być ponadto:

 • podmioty, którym Maxmed Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. biuro rachunkowe, dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich,

 • banki, instytucje finansowe lub kredytowe oraz inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Maxmed Sp. z o.o. i Państwa w zakresie realizacji umów (sprzedaży towarów, usług i realizacji świadczeń) - np. banki pośredniczące w realizacji przelewów,

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne i windykacyjne,

 • Narodowy Fundusz Zdrowia – w ramach realizacji świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne (na podstawie przekazanego nam przez Państwa zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne).

 • Wszystkie organy administracji państwowej upoważnione do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy również, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będziemy również przekazywać ich innym podmiotom w celach realizacji przez nie własnych działań marketingowych, a podmioty wymienione powyżej będą miały dostęp do Państwa danych w zakresie niezbędnym, wyłącznie w celu realizacji umowy łączącej Maxmed Sp. z o.o. z Państwem.    

W konsekwencji wprowadzenia przepisów RODO, zmieniła się również Polityka Prywatności strony internetowej www.maxmed.com.pl. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, co można uczynić klikając w link „Dane i prywatność” na stronie głównej na www.maxmed.com.pl

 

 

Polityka prywatności strony www.maxmed.com.pl

 

 

1. Informacje ogólne.

 

1. Operatorem strony www.maxmed.com.pl jest firma Maxmed Sp. z o.o., 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7A, NIP 725-19-16-361, Regon 100157431, KRS 0000273461

2.  Serwis realizuje automatycznie funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez firmę SNS (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem http://www.sns.pl. Operatorem jest Smart Net Solutions z siedzibą w Łodzi).

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora strony zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator strony.

 

2. Informacje w formularzach.

 

1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie będą udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą osoby, której dotyczą.

4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w zakresie niniejszej strony (tzn. operatorowi serwera).

 

3. Informacja o plikach cookies.

 

1.  Strona korzysta z plików cookies.

2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony lub podmioty z nim współpracujące.

4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.  utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.  w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym;

 

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

8.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c.  nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.   informacje o przeglądarce użytkownika,

g.  Informacje o adresie IP.

3.  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

 

1.  Dane informatyczne, zbierane przez stronę automatycznie, podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym (tzn. operatorowi serwera) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i wyłacznie w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania strony.

2.  Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.  Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom państwa na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Klauzula informacyjna.

Informujemy, iż administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych (wpisanych do formularza kontaktowego) jest firma MAXMED Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 90-562, ul. Łąkowa 7A. Podanie danych jest dobrowolne i służy wyłącznie umożliwieniu nam kontaktu z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Państwa dane osobowe (umożliwiające identyfikację osoby fizycznej) nie będą przekazywane przez administratora innym odbiorcom (w tym również w państwach trzecich) bez Państwa wyraźnej zgody.

Mają Państwo prawo – w dowolnym momencie – do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe mogą być przetwarzane do ewentualnego żądania ich usunięcia, a po takim żądaniu - przez prawnie określony okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego samego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych – spółką MAXMED Sp. z o.o. - pod adresem 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7A, tel: 42 631-99-44, email: biuro@maxmed.com.pl

 

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.      Internet Explorer

b.      Chrome

c.      Safari

d.      Firefox

e.      Opera

f.       Android

g.      Safari (iOS)

h.      Windows Phone

i.        Blackberry